23a=35b.a:b=99:1010.

2021-09-10 02:20:42作者:黑骡子网 阅读量:32

2
3
a=
3
5
b,(a,b≠0)
a:b=99:1010.

试卷题目答案

分析:根据比例的基本性质,由
2
3
a=
3
5
b
,改写为比例式a:b=
3
5
2
3
,化简比即可得出答案.解答:解:
2
3
a=
3
5
b

a:b=
3
5
2
3
=
3
5
×
3
2
=
9
10
=9:10;
故答案为:9,10.点评:此题主要考查了比例的基本性质在比例里,两内项积等于两外项积及化简比.
相关标签:
'); })();